Kart Saklama Sözleşmesi

Sözleşme’nin Tarafları


İşbu Kart Saklama Hizmetleri Kullanıcı Sözleşmesi “kartdolum.com” ile işbu Sözleşme’yi onaylanan kişi “Kullanıcı” arasında akdedilmiştir.
Sözleşme’nin Konusu


İşbu Sözleşme kapsamında kartdolum.com, Kullanıcı’nın kredi kartı bilgilerini kaydetmesine ve kartdolum.com anlaşmalı kurumları “Üye İşyeri” nezdinde yapacağı ödemelerde kayıtlı kredi kartlarını kullanmasına yönelik hizmetleri (“Hizmet”) sunacak olup, Sözleşme, tarafların bu kapsamdaki hak ve yükümlülüklerini ortaya koymak amacıyla akdedilmektedir.
İşbu Sözleşme kapsamında kartdolum.com tarafından ödeme hizmeti sunulması, herhangi bir ödemeye aracılık edilmesi söz konusu değildir.
Hizmet’e ilişkin Usul ve Esaslar


Kullanıcı, işbu Sözleşme kapsamında, Üye İşyerleri nezdinde gerçekleştireceği işlemler özelindeki onayı dahilinde ödeme işlemlerinin kolaylaştırılması amacı ile kullanılmak üzere kredi kartı bilgilerini kartdolum.com ile kendi rızası ile paylaşmaktadır. Paylaşılan bu bilgiler; kredi kartının bağlı olduğu banka, kredi kartının ön yüzünde yer alan ad soyad, kart numarası, son kullanım tarihi ile sınırlıdır.


Kullanıcı, Sözleşme kapsamında sağlanan bilgilerin kendisine ait olduğunu, doğru ve gerçek olduğunu, söz konusu kredi kartı ile yapılan tüm işlemlerden tek başına sorumlu olduğunu, bu işlemlere ilişkin olarak her türlü hukuki ve cezai sorumluluğun kendisine ait olduğunu kabul ve taahhüt eder.


Kullanıcı kart numarası, son kullanma tarihi ve güvenlik kodu bilgilerini sisteme girerek yapacağı ilk geçerli ödeme işlemi ile sisteme kayıt olur. Başarılı bir şekilde kart ekleyen Kullanıcı, daha sonraki kullanımlarda bir daha ek bir bilgi girmeyi gerektirmeden kartını kullanacaktır. Bu kapsamda; Kullanıcı kendi inisiyatifi doğrultusunda kartdolum.com’un belirlediği limitler dahilinde istediği adette kredi kartını sisteme ekleyebilir. Kullanıcı, tüm bu kredi kartları ve bunların kullanımı ile gerçekleştirilen işlemlere ilişkin olarak işbu Sözleşme’nin geçerli olduğunu kabul eder.


Kullanıcı kredi kartı ile ödeme kanallarından birisinde işlem yapmak istediğinde, kendisine kayıtlı kredi kart(lar)ını ayırt edebileceği bilgiler (kart rumuzu, kartın son 4 hanesi vb) listelenerek, bu kart(lar)ı ile işlem yapmak isteyip istemediği sorulacak, isteyen kullanıcıların vereceği işlem onayı ile birlikte kullanıcının onayı ile sona erecektir. kartdolum.com ileride işlem akışında değişiklik yapabilir, kullanıcının güvenliği için ek önlemler (şifre vb.) getirebilir. Kullanıcı, bu sistem dahilinde belirleyeceği ve kullanacağı tüm şifrelerin güvenliğinden ve gizliliğinden tek başına sorumlu olduğunu, şifrelerini üçüncü kişilerle paylaşmamayı, sisteme tanımladığı kredi kartı ile yapılan tüm işlemlerden tek başına sorumlu olduğunu kabul ve taahhüt eder.


Kullanıcı kaydettiği kartını kaybetmesi veya çaldırması durumunda bankası ile iletişime geçmek ve çalınan kartın kapatılmasını sağlamaktan kendisi sorumludur.


Kullanıcı, Hizmet’in kullanımı sırasında işbu sözleşme ve yürürlükteki mevzuata uygun hareket etmekle yükümlüdür. kartdolum.com tarafında herhangi bir aykırılık şüphesi söz konusu olduğu takdirde, Hizmet’i askıya alabilecek veya işbu sözleşmeyi feshederek sonlandırabilecektir. Kullanıcı, işbu sözleşme veya mevzuata aykırılığı neticesinde kartdolum.com nezdinde meydana gelen tüm zararları tazmin edecektir.


kartdolum.com, yürürlükteki mevzuata uyumu sağlamak adına herhangi bir zamanda Kullanıcı’dan ek bilgi, belge veya onay talep edebilecek olup, Kullanıcı bu talepleri yerine getireceğini kabul eder.


Sözleşme konusu Hizmet kartdolum.com tarafından ücretsiz olarak sunulabileceği gibi, zaman zaman çeşitli kampanyalara konu edilebilecek veya ücrete tabi bir şekilde sunulabilecektir. Kullanıcı, Hizmet’i kullandığı müddetçe kartdolum.com’un ücretlendirme politikası ile bağlı olduğunu kabul eder.


Kişisel Verilerin İşlenmesine ilişkin Esaslar


Kullanıcı, paylaştığı bilgilerin ve bu bilgilerin kullanımı ile gerçekleşen işlemler ile ilintili Üye İşyerleri uhdesinde üreyen tüm bilgilerin işbu Sözleşme yürürlük süresi boyunca kaydedilmesine, Üye İşyerleri ile Hizmet’in sağlanmasını, ilgili ödemelerin gerçekleştirilmesini ve Kullanıcıya kampanya sunulmasını temin amacıyla paylaşılmasına ve yine aynı amaçlarla bu taraflarca işlenmesine izin vermektedir. Bununla birlikte Kullanıcı bu Sözleşme’yi onaylayarak, işbu Sözleşme süresince Hizmet’in sağlanmasını temin etmek amacı ile cep telefonu aboneliği hatlarına ait telefon numarası, TCKN, adres bilgisi, konum bilgisi, vb. Hizmet’in sunulabilmesi için gerekli bilgilerin işlenmesine izin verir. Söz konusu bilgilerin kullanımına, Sözleşme’nin sona ermesi ile birlikte son verilecektir. Veriler, Hizmet’in süresi boyunca saklanacak ve bu süre sonunda silinecektir. Hizmet süresine ek olarak, kartdolum.com, işbu Sözleşme’den doğabilecek herhangi bir uyuşmazlık durumunda, uyuşmazlık kapsamında gerekli savunmaların gerçekleştirilebilmesi amacıyla sınırlı olmak üzere ve ilgili mevzuat uyarınca belirlenen zamanaşımı süreleri boyunca kişisel verileri saklayabilecektir.


Kullanıcı her zaman için Çağrı Merkezi vb. kartdolum.com tarafından yönetilen kanallardan bilgilerinin kaydedilmesine ilişkin verdiği izni geri alabileceğini ve kayıtlı bilgileri silebileceğini kabul eder. Ancak Kullanıcı, bu durumda paylaştığı bilgilere istinaden sunulmakta olan servislerden yararlanamayacağını kabul eder. Buna ek olarak, Kullanıcı, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11. maddesinin yürürlüğe girmesi ve işbu Sözleşme kapsamında uygulanması gerekmesi ile birlikte kartdolum.com’a başvurarak kendisiyle ilgili;


- Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,


- Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,


- Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,


- Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,


- Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,


- İlgili mevzuatta öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,


- İlgili mevzuat uyarınca yapılan düzeltme, silme ve yok edilme işlemlerinin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,


- İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,


- Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme,


haklarına sahip olacaktır.
kartdolum.com, yukarıda yer alan talepler uyarınca, gerekçeli olumlu/olumsuz yanıtını, yazılı veya dijital ortamdan gerçekleştirebilir. Taleplere ilişkin gerekli işlemler için ücret alınmaması esastır. Bununla birlikte, işlemlerin bir maliyet gerektirmesi halinde, Kişisel Verilerin Korunması Kurulu tarafından, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 13. maddesine göre belirlenen tarife üzerinden ücret talep edilmesi mümkündür.


Kullanıcı, veri işleme iznini her zaman kartdolum.com Çağrı Merkezi aracılığıyla iptal edebilir. Veri işleme izninin iptali, bu sözleşme uyarınca paylaştığı bilgilerin işlenmesi ve paylaşılmasına engel teşkil etmez (bu konuda 4.1 ve 4.2. madde hükümleri geçerlidir) ancak Kullanıcı veri işleme iznini iptal etmesi durumunda kartdolum.com’un sözleşme konusu Hizmet’i tam ve gereği gibi sunamayabileceğini kabul eder.


kartdolum.com, ilgili mevzuatta belirlenen veya işbu sözleşmede ifade edilen şartlarda, işbu sözleşme kapsamında kendisine elektronik ortamda iletilen,


- kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmemesini,


- kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmemesini,


- kişisel verilerin muhafazasını sağlamak amacıyla uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli her türlü teknik ve idari tedbirleri almayı, gerekli denetimleri yaptırmayı taahhüt eder.
kartdolum.com, bahsi geçen kişisel verileri bu işbu sözleşme ve Kişisel Verilerin Korunması Kanunu hükümlerine aykırı olarak başkasına açıklayamaz ve işleme amacı dışında kullanamaz. kartdolum.com, işbu sözleşme hükümleri uyarınca dış kaynak hizmet sağlayıcılarla Kullanıcılar’a ait kişisel verilerin paylaşılması durumunda, söz konusu dış kaynak tedarikçilerinin de işbu madde altında yer alan taahhütlere riayet edeceğini beyan eder.


Hizmet ve Sözleşme’nin Yürürlüğü ve Sona Ermesi


İşbu Sözleşme konusu Hizmet’in kapsamı ve devamı kartdolum.com’un inisiyatifindedir. kartdolum.com, her zaman Hizmet’i sunmayı kısmen veya tamamen, süreli veya süresiz olarak, Kullanıcı’ya herhangi bir bildirim yapma yükümlülüğü olmaksızın durdurabilir. Kullanıcı uygulama üzerinde yapılacak iyileştirme ve diğer değişiklikleri uygulamak için Hizmet ve uygulamaya erişimin geçici olarak engellenebileceğini kabul eder.


İşbu Sözleşme kartdolum.com ya da kullanıcı tarafından mevzuata uygun olarak feshedilmediği müddetçe yürürlükte kalır.


Sorumlulukların Sınırlandırılması


kartdolum.com’un işbu Sözleşme kapsamındaki sorumluluğu Hizmet’in sunulması ile sınırlı olup, işbu sözleşmede yer alan hiçbir hüküm kartdolum.com’un Hizmet kapsamında saklanmakta olan kredi kartı ile yapılan işlemlere ilişkin herhangi bir sorumluluğu bulunduğu şeklinde yorumlanmayacaktır. Söz konusu işleme ve işlem sonucunda temin edilen mal ve/veya hizmete ilişkin tüm sorumluluk satış işleminin tarafı olan kişi veya kuruma aittir. Kullanıcı, bu kapsamdaki her türlü talep ve şikayetini doğrudan ilgili kişi ve kuruma iletmesi gerektiğini bilmekte ve kabul etmektedir.


Kullanıcı tarafından sağlanan kart bilgilerinin tam, doğru ve güncel olmaması, kredi kartının geçersiz veya kullanılamaz olması gibi kartdolum.com’dan kaynaklanmayan nedenlerle işlem yapılamamasından dolayı kartdolum.com’un herhangi bir sorumluluğu olmayacaktır. Hizmet kapsamında saklanan kredi kartlarının güncel ve geçerli olmasından ve tam, doğru ve güncel bilgiler sağlanmasından münhasıran Kullanıcı sorumludur.


Hizmetler “OLDUĞU GİBİ” sunulmakta olup, bu kapsamda kartdolum.com’un Hizmet’in Kullanıcı’nın şahsi beklentilerini karşılayacağı veya belirli bir amaca uygunluğu ile ilgili herhangi bir taahhüdü bulunmamaktadır. kartdolum.com, kar kaybı, şerefiye ve itibar kaybı, ikame ürün ve hizmet temini için yapılan harcama vs. de dahil ancak bununla sınırlı olmaksızın Hizmet’in kullanımı neticesinde meydana gelen hiç bir dolaylı, özel, arızi, cezai zarardan sorumlu olmayacaktır.


Muhtelif Hükümler


İşbu Sözleşme’den doğabilecek ihtilaflarda kartdolum.com’un veritabanında, sunucularında tuttuğu elektronik ve sistem kayıtlarının, ticari kayıtlarının, defter ve diğer kayıtlarının, mikrofilm, mikrofiş ve bilgisayar kayıtları muteber bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edecek olup bu madde HMK 193. Madde anlamında kesin delil sözleşmesi niteliğindedir.


Eğer işbu Sözleşme’nin herhangi bir hükmü, herhangi bir  sebepten ötürü geçersiz, mevzuata aykırı veya uygulanamaz hale gelirse, bu geçersizlik, uygulanamama veya mevzuata aykırılık hali olmasaydı nasıl uygulanacak idiyse, buna en yakın şekilde yorumlanır ve uygulanır. Böyle geçersiz, uygulanamaz veya mevzuata aykırı olarak kabul edilen bir hükmün mevcudiyeti diğer hükümlerin geçerliliği, yasalara uygunluğu ve uygulanabilirliğini etkilemez.


İşbu Sözleşme’nin uygulanmasında, yorumlanmasında, işbu Sözleşme dâhilinde doğan hukuki ilişkilerin yönetiminde yabancılık unsuru bulunması durumu da dâhil olmak üzere, Türk Hukuku uygulanacağını, sözleşmeden doğan veya doğabilecek her türlü ihtilafın hallinde Nevşehir Mahkemeleri ve İcra Dairelerinin yetkili olacaktır. 7.4 kartdolum.com, işbu Sözleşme’yi dilediği zamanda güncelleyebilecek olup, yürürlükte bulunan mevzuat kapsamında aksi bir zorunluluk söz konusu olmadığı sürece kartdolum.com tarafından yapılan değişiklikler, değişiklik tarihi itibariyle yürürlüğe girecektir. Kullanıcı yukarıda düzenlenen hususları okuyup anladığını, işbu kabul beyanının gerçek iradesini yansıttığını kabul, beyan ve taahhüt eder. Kullanıcı’nın elektronik olarak onay vermesi ile bu Sözleşme yürürlüğe girecektir.

Kart Seç